“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

— Kisah Para Rasul 1:8 —

ornament1

Pada zaman ini Allah menghendaki kita memberitakan Injil menyelamatkan orang dosa,
membawa orang menjadi rohani, semuanya adalah untuk membangun rumah-Nya.

 

Memberitakan Injil adalah agar mendapatkan bahan-bahan pembangunan rumah Allah;
memimpin orang menuntut kerohanian, menerima pembinaan adalah
bertujuan agar bahan-bahan ini dapat untuk dibangunkan bersama.